Regulamin

1. Szkolenie w zakresie nauki i doskonalenia pływania dla dzieci od piątego roku życia (bez udziału rodziców) organizowane przez PRZYJAZNĄ PLANETĘ z siedzibą w Szczecinie przy ul. Rydla 49 odbywa się na pływalni krytej przy ul. Rydla 49 w Szczecinie na terenie Centrum Kształcenia Sportowego.

2. Szkolenia prowadzone są w dwóch semestrach od września do maja.

3. Ilość jednostek treningowych w semestrze wynosi 15.  Jednostka treningowa trwa 45 min.

4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zapisanie dziecka na konkretny dzień i godzinę oraz wniesienie opłaty we wskazanym terminie. Miejsc nie wolno odstępować innej nie zapisanej osobie.

5. Wpłaty za szkolenie pływackie przyjmowane są w dwóch/trzech ratach za cztery miesiące, w formie przelewu na rachunek bankowy ING BANK ŚLĄSKI. Nr rachunku:61 1050 1559 1000 0091 4646 4095 PRZYJAZNA PLANETA SYLWIA PAROBCZY w następujących ratach: – za I semestr – I wpłata 150 zł od dziecka do 31.08.2022 r , II rata 300 zł do 25.09.2022 r pozostała wartość do 20.10.2022 r

– za II semestr – 1 wpłata 250 zł do 10.01. 2023, II rata 200 zł do 10.02.2023 r , pozostała wartość do 10.03.2023

6. Brak wpłaty w określonym terminie, o którym mowa w punkcie 5 jest równoznaczne z rezygnacją ze szkolenia pływackiego i skreśleniem z listy uczestników.

7. Za nieusprawiedliwioną nieobecność na zajęciach nie przysługuje zwrot kosztów  lub inna forma rekompensaty.

PRZYJAZNA PLANETA zobowiązuje się do umożliwienia odrobienia usprawiedliwionej nieobecności po konsultacji i ustaleniu terminu w biurze. Zgłosić, usprawiedliwić nieobecność można telefonicznie pod nr 502 295 749 lub wysyłając e-mail na adres biuro.przyjaznaplaneta@gmail.com

8. Za zajęcia odwołane w wyniku np. awarii technicznej pływalni PRZYJAZNA PLANETA zobowiązuje się do zorganizowania zajęć zastępczych w innym terminie.

9. Osoby rezygnujące ze szkolenia otrzymują zwrot pieniędzy za niezrealizowane, a wcześniej zapłacone zajęcia, o ile rezygnacja została zgłoszona przed upływem trzeciej jednostki treningowej w biurze PRZYJAZNEJ PLANETY. W przypadku rezygnacji po trzeciej jednostce treningowej pieniądze nie będą zwracane.

10. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:

a) terminowa wpłata

b) brak przeciwwskazań zdrowotnych uczestnika (podpisanie oświadczenia),

c) podpisana umowa ze Szkołą.

d) punktualność – na zajęcia należy przybyć około 15 min. przed ich rozpoczęciem

e) Rodzice/opiekunowie zobowiązani są dopilnować aby dzieci nie spożywały obfitych posiłków na  dwie godziny przed zajęciami.

f) Każdy uczestnik zajęć musi posiadać strój kąpielowy, czepek, klapki oraz ręcznik kąpielowy

g) Przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy zobowiązani są do skorzystania z natrysków.

h) Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do posiadania obuwia zmiennego (np. klapek) podczas  pobytu w szatni.

11.Szkoła Pływania Przyjazna Planeta nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni oraz na  basenie.

 • w czasie trwania zajęć uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu basenu i  wykonywania  poleceń instruktora.
 • nie stosowanie się do poleceń instruktora jest jednoznaczne z opuszczeniem zajęć przez uczestnika.
 • W czasie zajęć zabrania się uczestnikom:
 • biegania na niecce pływalni oraz w szatni,
 • wchodzenia do wody bez wiedzy instruktora,
 • popychania i podtapiania innych uczestników,
 • skoków do wody, bez pozwolenia instruktora,
 • opuszczania niecki basenu podczas trwania zajęć bez informowania instruktora,
 • stwarzania sytuacji niebezpiecznych.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niego niezależnych.

13. Klauzula informacyjna

 • Zapoznałem/am się z  klauzulą informacyjną odnośnie przetwarzania danych osobowych.
 • Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora, którym jest Szkoła Pływania Przyjazna Planeta z siedzibą w Szczecinie w celach związanych z zapisaniem na zajęcia pływania. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt. 11 RODO.
 • Wyrażam zgodę na otrzymanie od Szkoły pływania Przyjazna Planeta informacji sms lub mailowych  związanych z organizacją kursów nauki pływania.

14. Podpisanie umowy i dokonanie pełnej wpłaty jest jednoznaczne z akceptacją powyższych warunków.